Blog

De overnamemarkt stabiliseert

In het afgelopen half jaar is de vraag naar bedrijven onverminderd hoog gebleven. In alle sectoren is de vraag groter dan het aanbod. Gemiddeld zijn er voor een MKB-bedrijf op dit moment 6 serieus geïnteresseerde koopkandidaten.

Dit is één van de uitkomsten vande Brookz Overname Barometer, het periodieke onderzoek en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 265 fusie- & overname-advieskantoren (ca. 1.200 adviseurs) die samen meer dan 90% van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 0,5 en 25 miljoen euro).

IT & Online bedrijven gewild

Voor IT & Online bedrijven staan de meeste kopers in de rij. Gemiddeld zijn er voor een IT & Online bedrijf dat in de verkoop staat minimaal 10 serieus geïnteresseerde koopkandidaten. Andere sectoren waar veel belangstelling voor is zijn Industrie & Productie (gemiddeld 8,1 koopkandidaten), Gezondheidszorg & Farmacie (gemiddeld 7,4 koopkandidaten) en Zakelijke dienstverlening (gemiddeld 6,7 koopkandidaten). Sectoren waar gemiddeld de minste belangstelling voor is zijn bedrijven in de sector Detailhandel (3,2 koopkandidaten), Horeca, Toerisme & Recreatie (4,6 koopkandidaten) en Automotive, Transport & Logistiek (4,8 koopkandidaten).

Gemiddeld aantal geïnteresseerde kopers per sector

Ultiem verkoopmoment

Het aantal transacties in het afgelopenhalf jaar was weliswaar het hoogste ooitmaar is niet verder toegenomen ten opzichte van de periode ervoor. In de vorige Barometer werd nog een toename van 11% genoteerd ten opzichte van het halve jaar daarvoor: die toename is nu nihil. De top lijkt dus bereikt. Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en verantwoordelijk voor de Overname Barometer, analyseert: ‘Het aantal transacties is in het afgelopen halve jaar constant gebleven, maar de betaalde overnameprijzen zijn in die periode wederom toegenomen. Dit duidt op het langzaam ontstaan van schaarste in het aanbod. Het hoge aantal geïnteresseerden per bedrijf ondersteunt die stelling. Je zou vanuit marktperspectief kunnen spreken van een ultiem verkoopmoment.’

Overnameprijzen blijven stijgen

De toenemende vraag in combinatie met een onveranderd aanbod heeft ook de eerste 6 maanden van 2018 tot hogere prijzen geleid. De EBITDA multiple is in het afgelopen half jaar voor geen enkele sector gedaald. De sector IT & Online vertoont de grootste stijging, zowel absoluut als relatief. De in deze sector toepasselijke EBITDA multiple is in de afgelopen drie jaar continu gestegen, van 5,5 in H1-2015 naar 6,2 in H1-2018. De voortdurende stijging van de EBITDA multiple in de sector IT & Online kan deels verklaard worden door het schaarse aanbod van bedrijven in deze sector. Het aantal transacties in deze sector is afgenomen terwijl de betaalde prijs per bedrijf stijgt. Opvallend: De sectoren waarbij de gemiddelde EBITDA multiple in H2-2017 steeg, vertoonden in het eerste half jaar van 2018 wederom allemaal een stijging. De sectoren waarvan de EBITDA multiple in H2-2017 gelijk bleef, vertoonden ook in H1-2018 geen verandering. De betaalde overnameprijzen stijgen dus met name in de populaire overname sectoren. De ranking van sectoren, van duur naar goedkoop, is ongewijzigd.

Gemiddelde Ebitda multiple per sector

Strategische kopers

De huidige overnamemarkt is een verkopersmarkt, er is meer vraag dan aanbod. Een groot gedeelte van die vraag komt van middelgrote en grote bedrijven (strategische kopers) en private equity maatschappijen. Beide partijen zijn op dit moment naarstig op zoek naar MKB-bedrijven om in te investeren. Dit leidt onvermijdelijk tot een opwaartse druk op de prijzen. We hebben de overname advieskantoren gevraagd wie gemiddeld een hogere prijs betaalt voor hetzelfde bedrijf; een strategische koper of een private equity partij? Maar liefst 77% van de advieskantoren geeft aan dat strategische kopers over het algemeen hogere prijzen betalen dan private equity partijen. Strategische kopers betalen gemiddeld 18% meer dan private equity partijen voor dezelfde onderneming.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de tweede helft van 2018 zijn positief: ruim 90% van de overnameadvies-kantoren verwacht dat de MKB-overnamemarkt de komende 6 maanden stabiel zal blijven of verder aan zal trekken. Een minderheid van circa 7% verwacht dat de markt gaat verslechteren. Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de overnameadvieskantoren een 7,7 voor het verwachte overnameklimaat in de tweede helft van 2018. Dat was een 7,6 voor de eerste helft van 2018.

Bron: Brookz.

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS