Reorganisatie

Reorganisatie: (Recovery)

Reorganisatie: wanneer het bestaan van een onderneming in gevaar komt, moet vakkundig en doelgericht worden opgetreden. Ervaring leert echter dat ontwikkelingen die uiteindelijk kunnen leiden tot faillissement vaak al jaren binnen het bedrijf aan de gang zijn. Deze zijn onvoldoende onderkend en bijsturing heeft te weinig en/of te laat plaatsgevonden.

Ondernemers die eenmaal in problemen zijn geraakt, komen er moeizaam of niet op eigen kracht uit. Een externe deskundige is dan van grote waarde. BCG Corporate Finance helpt bij de probleemanalyse, het opstellen van een recovery-plan en bij de implementatie daarvan. Tevens zorgt BCG Corporate Finance voor professionele communicatie aan banken en andere betrokken partijen.

Netwerk

BCG Corporate Finance heeft een netwerk van ervaren specialisten. Zij ondersteunen ondernemers pragmatisch en oplossingsgericht in deze omstandigheden. Na analyse van de situatie waarin de onderneming zich bevindt, stellen wij vast wat er kan en/of moet gebeuren. Wij helpen de ondernemer vervolgens bij de implementatie, zodat het recovery-plan snel en goed wordt gerealiseerd.

Wij begrijpen ondernemers in crisissituaties en weten hoe hiermee om te gaan, maar laten niet na ingrijpend op te treden. Wederzijds vertrouwen vormt daarbij de basis van onze aanpak. Het blijkt dat, wanneer tijdig externe hulp gevraagd wordt, in veruit de meeste gevallen een levensvatbare en structurele oplossing voor de onderneming te realiseren is. Tijdige en grondige maatregelen leiden tot herstel en voorkomen fatale ingrepen in een later stadium.

Reorganisatie: Recovery aanpak

1. Quick Scan | Reorganisatie

Als eerste stap wordt de betreffende onderneming in korte tijd in kaart gebracht d.m.v. een zogenaamde ‘quick scan’. Tijdens deze scan worden zowel de strategische, financiële als operationele aspecten van de onderneming geanalyseerd.

Daarbij wordt een oordeel gevormd over onder andere:

• tijdsdruk: hoe laat is het c.q. hoeveel tijd is er nog

• management en organisatie

• marktpositie en -perspectief

• financiële positie en structuur

• rendementspositie en -perspectief

• juridische structuur

• effectiviteit en efficiëntie bedrijfsprocessen

De uitkomsten van de analyse worden geëvalueerd en leiden tot het opstellen van een actieplan. De doorlooptijd van de quick scan, inclusief evaluatie, bedraagt over het algemeen 2 à 3 weken. In zeer urgente situaties voeren wij de quick scan versneld uit.

2. Actieplan | Reorganisatie

De conclusies van de quick scan leggen wij vast in een actieplan. Dit kan bestaan uit aanbevelingen op het gebied van bijvoorbeeld:

  • afstoten van verliesgevende producten of diensten
  • verbetering van de bedrijfsprocessen
  • effectiviteits- en efficiëntie verbeteringen
  • faalkostenreducties
  • aanpassing van het businessmodel
  • financiële herstructurering
  • fusie, acquisitie of verkoop van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel

Meestal bestaat het actieplan uit een combinatie van verbetervoorstellen. Per actiepunt wordt aangegeven wie wat moet doen, wat het kost, wat het oplevert en wanneer het gereed moet zijn. Het is niet voor niets een actieplan.

3. Presentatie aan financiers | Reorganisatie

Omdat financiers van cruciaal belang zijn voor een onderneming zullen deze optimaal geïnformeerd dienen te worden. Het actieplan vormt daarvoor een goede basis. Dit actieplan wordt door ons samen met de ondernemer(s) bij de financier(s) toegelicht en ter goedkeuring voorgelegd. Het gezamenlijke actieplan wordt met de financier(s) afgestemd. De afspraken worden altijd vastgelegd.

4. Implementatie / begeleiding | Reorganisatie

Het succes van de acties wordt in hoge mate bepaald door de invoering daarvan. Hiervoor is een deskundige en doelgerichte begeleiding van de ondernemer(s) vereist. De adviseurs van BCG Corporate Finance, die zelf de acties hebben voorgesteld en de betreffende onderneming inmiddels goed kennen, zijn hiervoor de meest aangewezen partij. Met onze brede kennis en ruime ervaring dragen wij bij aan het gezond maken van de onderneming!

BCG Corporate Finance adviseurs zijn ervaren en gespecialiseerde adviseurs in reorganisatie. Voor of tijdens crisissituaties van ondernemers en ondernemingen komt één van hen bij u aan boord. Als gevolg hiervan kan de adviser snel de situatie begrijpen en dan samen met het management ingrijpen. Ondernemers en ondernemingen in moeilijk vaarwater helpen weer op veilige koers te geraken en aan wal te komen. Dat is missie van BCG Corporate Finance.

 

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS